Wdrażanie ISO 9001

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 podzielone jest na kilka etapów. A rozpoczyna się wewnętrznym audytem wstępnym, który polega na analizie funkcjonowania firmy oraz jej wewnętrznych dokumentów dotyczących danego punktu normy ISO 9001. Analiza ma wykazać i wyodrębnić zakres koniecznych do przeprowadzenia działań dla spełnienia warunków uzyskania normy. Audyt ma wykazać zgodność działań prowadzonych w poszczególnych fazach, aktualnej dokumentacji oraz zapisów z wymaganiami normy 9001. Audyt wstępny kończy się wskazaniem konkretnych działań i przydzieleniem zadań poszczególnym pracownikom i zespołom.

Po zakończeniu audytu następuje etap szkoleń kadry oraz pracowników firmy w zakresie wymagań dla normy ISO 9001 oraz samej metodyki dochodzenia do procesu finalnego i wdrażania ISO w przedsiębiorstwie. Podczas spotkań z załogą następują wyjaśnienia celów i korzyści wynikających z osiągnięcia celu oraz wyjaśnienie poszczególnych działań, które będą miały miejsce w firmie.

Następnym etapem jest identyfikacja i wyodrębnienie procesów dot. jakości mających miejsce w firmie oraz ustalenie powiązań pomiędzy nimi. Kolejno następuje zdefiniowanie regulacji dla zarządzania wyodrębnionymi wcześniej procesami oraz zapewnienie warunków do ich skutecznej realizacji. Wtedy również określa się procesy, które wymagają uregulowania w systemie.

W kolejnym etapie następuje wprowadzenie zmian organizacyjnych koniecznych do jak najefektywniejszego zarządzania systemem jakości. Wprowadza się niezbędne zmiany w schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa, modyfikuje zakresy obowiązków pracowników, tworzy nowe funkcje stanowisk, wszystko zgodnie z wymogami ISO 9001.

Niezwykle istotnym etapem będzie analiza strategi firmy w stosunku do jej zaplecza około biznesowego oraz w stosunku do jej zagadnień wewnętrznych.

Na koniec następuje opracowanie, analiza i weryfikacja wszystkich dokumentów systemowych, czyli procedur, instrukcji, formularzy oraz ich wdrażanie.

Najważniejszym wieńczącym etapem wdrażania systemu zarządzania jakością jest księga jakości, czyli opis systemu jakości z charakterystyką poszczególnych procesów powiązanych z normą ISO. Po niej  muszą nastąpić szkolenia pracowników odpowiedzialnych za określone obszary i działania w zakresie regulacji systemu zarządzania ISO.

Niezwykle istotnym etapem będzie kolejny audyt wewnętrzny, tym razem jednak całego systemu jakości ISO 9001 wdrożonego w przedsiębiorstwie. Audyt przeprowadza się dla poszczególnych procesów w firmie. Audyt wykaże najsłabsze punkty systemu pozwalając na wyodrębnienie ich oraz korektę lub naprawę.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*